“Геострой 2002” ООД предлага всички видове геодезически услуги в областта на инвестиционното проектиране, устройственото планиране, архитектурата, строителството и дейности по кадастъра.
Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти геодезисти и техници с богат професионален опит, творчески идеи и високо качество за всеки етап от геодезическата работа: геодезическо измерване, GPS измерване, трасиране, проектиране, контрол на строителни работи, разработка на кадастрални карти и регистри, като притежаваме всички необходими лицензи за извършване на тези услуги.
Фирмата притежава необходимото професионално оборудване и софтуер, разполага с модерна, мобилна геодезическа и офис техника, позволяваща извършването на измервания, обработката им и изпращане до възложителя от всяка точка на страната.
“Геострой 2002” ООД е извършвала геодезическите видове работи, при договорни отношения със строителни и проектантски фирми на територията на цялата страна, като е осъществявала геодезически дейности при инвестиционното проектиране и строителството (първоначални проучвания, геодезическа основа, надлъжни и напречни профили, геодезически снимки, проекти за вертикално планиране на улици и вътрешноквартални пространства, количествени сметки за земни работи и благоустрояване, трасировъчни проекти, трасиране, заснимане на геоложки изработки), дейности свързани с устройственото планиране ( специализирани карти, план-схеми за вертикално планиране, ПУП, парцеларни планове, нивелетни проекти), общи и специфични дейности.
В сътрудничество с водещи архитекти фирма “Геострой 2002” ООД е участвала и в разработването на проекти по част Геодезия и изготвяне на вертикалните планировки на курортни и вилни селища, на жилищни и обществени обекти.
Геодезия, проектиране и кадастър