Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и работна геодезическа 
   основа (РГО)
• Изработване на геодезическа снимка и топографски план за основа на проектирането
• Изготвяне на план на подземна и надземна инфраструктура
• Площна нивелация
• Заснемане на линейни обекти (пътища, реки, канали, електропроводи и др.)
• Заснемане на дървесни видове
• Пространствено заснемане на фасади, калканни стени и недостъпни точки
• Изработване на надлъжни и напречни профили
• Изчисляване на обема на земните маси при изкопни и насипни дейности
• Количествени сметки за земните работи
• Определяне на площи
• Трасиране на граници, сгради и съоръжения
• Изследване на деформации
• Екзекутивно заснемане на линейни площни обекти
• Оцифряване и съвместяване на цифрови модели
Oбщи геодезически дейности