• Изготвяне на проекти по вертикално планиране – вътрешноквартални пространства, сгради, улици, зони 
   за благоустрояване
• Геометрично решение на улици, кръстовища и паркинги
• Трасировъчни планове на сгради и съоръжения
• Нивелетни проекти
• Проект за картограма на земни маси
Геодезически дейности в инвестиционното проектиране