• Изработване на подробни устройствени планове (ПУП)
   – план за регулация
   – план за улична регулация
   – парцеларен план
   – план-схема за вертикално планиране към ПУП
• Частично изменение на подробни устройствени планове
• Нивелетни проекти и нивелационни планове
• Трасировъчен карнет на дворищната регулация
• Трасиране на осова мрежа
• Трасиране на имотни граници
• Отстраняване на фактически грешки при регулационен план
• Проверка на имотни граници
• Добровони делби на поземлени имоти
• Определяне на площта на урегулиран поземлен имот
• Други услуги, свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти
Геодезически дейности в устройственото планиране