• Даване на строителна линия и ниво
• Трасиране на изкопни работи
• Определяне обема на иззетите земни маси
• Прецизно трасиране на сгради (контур, оси и колони и отделни конструктивни елементи)
• Контрол по време на строителството
• Трасиране на окачени фасади
• Контролни геодезически заснемания на извършените строителни работи
• Екзекутивно геодезично заснемане
• Заснемане на изградени сгради и съоръжения за нанасяне в кадастъра във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52., ал. 4 от ЗКИР
Геодезически дейности в строителството