• Създаване и попълване на кадастрални и специализирани карти и регистри
• Нанасяне в кадастралната карта за издаване на Удостоверение по чл.52 от ЗКИР за новоизградени
   сгради и подземни проводи
• Образуване на нови имоти в кадастралната карта
• Изработване на скици-проект за разделяне или обединяване на имоти, сгради или самостоятелни обекти
   в сграда
• Изработване на проекти за изменение на кадастрални и специализирани карти
• Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и поправяне на явни фактически грешки
   в нея
• Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда

Кадастър