Кадастър
Геодезически дейности в строителството  
Геодезически дейности в инвестиционното проектиране
Геодезически дейности в устройственото планиране
Oбщи геодезически дейности
Геодезически услуги